มุ่งพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลห่วงโซ่อุปทานยางรักษาเสถียรภาพราคา สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน

    ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจยาง ให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมว่า ได้มอบแนวทางการยกระดับอุตสาหกรรมยางพารา โดยเน้นการผลิตและใช้ในประเทศมากขึ้น อาทิ ด้านการคมนาคมและภาคธุรกิจ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการก่อสร้างโรงงานผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทยและการปราบปรามการนำเข้ายางผิดกฎหมาย ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญและยกระดับให้เป็นคดีพิเศษซึ่งจะขับเคลื่อนโดย DSI และ ปปง.
    ด้านนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทยขานรับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบริหารจัดการผลผลิตยางภายในประเทศทั้งด้านการนำเข้าและการผลิต และการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (zoning) และส่งเสริมการใช้ผลิตยางในหน่วยงานภายในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการส่งเสริมนวัตกรรมการผลิตและการช่วยเหลือเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวสวนยาง ในการให้ความรู้ การช่วยเหลือแก่เกษตรให้เข้าถึงแหล่งทุน และการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งขณะนี้การยางแห่งประเทศไทยมีผลักดันการพักหนี้เกษตรกรให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือเกษตรกร
                                                                                                                             เรียบเรียง/ข่าว : ธวัลรัตน์ แดงเจริญ นักประชาสัมพันธ์
                                                                                                                                          แหล่งข้อมูล : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
มหาดไทย
พาณิชย์
เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
แรงงาน
อุตสาหกรรม
ยุติธรรม
ดิจิทัล