จังหวัดสระบุรีคัดเลือกผลงานระดับจังหวัดการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ

ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายกิตติศักดิ์  ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานระดับจังหวัด ตามโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์ การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด"หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา" ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อในการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันลดปริมาณขยะมูลฝอย นำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นและสร้างวินัย แยกก่อนทิ้ง ลดปัญหางบประมาณในการจัดการขยะและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก๊าซเรือนกระจกให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
การคัตเลือกผลงานคลิปวิติโอบระกอบเพลง รี รี รี ประเภทหน่วยงาน มีองค์กรบกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลตะกุต อำเภอเมืองสระบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๔ หนองแคอนุสรณ์ สังกัดเทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค ประเภทบุคคลทั่วไป ประชาซน อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป จำนวน ๑ คน ได้แก่ นายเอกรัฐ แก้วหลุย ผลการคัดเลือกคณะกรรมการมีมติเลือก เทศบาลตำบลตะกุด โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ และนายเอกรัฐ  แก้วหลุย ส่งเข้าปร


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
มหาดไทย
พาณิชย์
เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
แรงงาน
อุตสาหกรรม
ยุติธรรม
ดิจิทัล