พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวณิชชากร อัญเชิญนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดสมุหประดิษฐาราม

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวณิชชากร อัญเชิญนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดสมุหประดิษฐาราม ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยมีนายกองตรี ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ประธานผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวณิชชากร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,871,282 บาท  โดยมีพระครูสุธีปริยัติยาทร เจ้าอาวาส วัดสมุหประดิษฐาราม เป็นผู้รับผ้าพระกฐินพระราชทาน
             กฐินพระราชทาน เป็นกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าพระกฐินและบริวารกฐิน ซึ่งเป็นของหลวงให้ส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ตลอดจนคณะบุคคลที่สมควรขอพระราชทานอัญเชิญไป ถวายยังพระอารามหลวงต่าง ๆ นอกจากพระอารามหลวงสำคัญ 18 พระอาราม ที่ทรงกำหนดไว้ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง หรือจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์หรือองคมนตรี หรือผู้ที่ทรงเห็นสมควรเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวาย เนื่องจากเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย และเป็นทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม โดยเป็นการรวมพลังแห่งความสามัคคีทั้งทางกาย วาจา และจิตใจในการสร้างบุญกุศล สร้างความสุขของการอยู่ร่วมกัน ในสังคม รวมทั้งเป็นการจรรโลงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มั่นคงดำรงอยู่เจริญวัฒนาสถาพรสืบไป
         วัดสมุหประดิษฐาราม เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาสถาปนาขึ้นเป็นพระอาราม หลวง ประมาณปี 2400 เจ้าพระยานิกรบดินทร์มหินทรมหากัลยาณมิตร (โต กัลยาณมิตร) เป็นผู้สร้างวัด เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ได้น้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามว่า "วัดสมุหประดิษฐาราม" ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 7 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม (แผนกธรรมและแผนกบา) และได้จัดส่งพระภิกษุไปสอนจริยธรรมในโรงเรียนต่างๆ เป็นประจำ ได้เผยแพร่ กิจการศาสนา เช่น การอบรมแก่ประชาชน อุบาสก อุบาสิกา ครูอาจารย์ นักเรียน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ด้วยการบรรยายธรรม ปาฐกถาธรรม แสดงธรรมเทศนา อภิปรายธรรม รวมทั้งส่งเสริมการสวดอภิธัมมัตถสังคหะ และสวดพระมาลัยตามแบบฉบับหลวง เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีตั้งเดิม อีกทั้งเคยเป็นสถานที่สำหรับประชุมของข้าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา และเคยเป็นที่ตั้งสำนักงานของเจ้าคณะเมืองสระบุรีของคณะสงฆ์ด้วย และยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุภายในวัด ได้แก่ พระอุโบสถ ลักษณะทรงไทยเฉลียง 2 ชั้น มีช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ หน้าบันเป็นปูนปั้นสัญลักษณ์ตราแผ่นดินรัชกาลที่ 3 ประดับลวดลายดอกไม้และสิงห์ อันเป็นสัญลักษณ์กระทรวงมหาดไทยทั้งสองด้าน ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง มีกำแพงแก้วและซุ้มล้อมรอบทั้งสี่ด้าน พระประธานภายในพระอุโบสถเป็นพระหล่อลงรักปิดทองปางมารวิชัยสมัยสุโขทัย มีพระอัครสาวกหล่อลงรักปิดทองนั่งพับเพียบประนมมืออยู่เบื้องซ้ายและเบื้องขวา มีพระเจดีย์หนึ่งองค์สร้างพร้อมพระอุโบสถอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของวัด

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
มหาดไทย
พาณิชย์
เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
แรงงาน
อุตสาหกรรม
ยุติธรรม
ดิจิทัล