จ.สระบุรี ร่วมกับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)จัดตั้ง "ศูนย์พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสระบุรี"

          ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้ง "ศูนย์พัฒนาทักษะและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสระบุรี" 
         ด้วยมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศลจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆ แก่ผู้พิการทางสติปัญญาให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ตลอดจนเผยแพร่วิธีการป้องกันการเกิดภาวะปัญญาอ่อน ปัจจุบันมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีหน่วยงานที่ให้บริการแก่คนพิการทางสติปัญญาทุกระดับวัยและระดับความพิการ จำนวนทั้งสิ้น 11 แห่ง ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
          ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการทางด้านสติปัญญา จำนวน 149,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับจังหวัดสระบุรี มีคนพิการทางสติปัญญา จำนวนกว่า 2,000 คน และยังมีอีกเป็นจำนวนมากที่รอรับการช่วยเหลือโดยเฉพาะส่วนภูมิภาคที่อยู่ห่างไกล ซึ่งไม่สามารถเข้ามารับบริการในศูนย์บริการของภาครัฐหรือเอกชนได้ เพื่อจัดให้มีบริการพัฒนาศักยภาพคนพิการทางสติปัญญาและการให้ความรู้ในการช่วยเหลือแก่ครอบครัวคนพิการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ทั้งทางด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ และการพัฒนาในทุกด้าน จึงเห็นความสำคัญในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และจังหวัดสระบุรีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน ได้แก่  มณฑลทหารบกที่ 18   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี  อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนคนพิการทางสติปัญญาของจังหวัดสระบุรีและในเขตพื้นที่ภาคกลางแบบครบทุกมิติ ทั้งในด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ และการช่วยเหลือครอบครัวของผู้พิการ
               ทั้งนี้ คนพิการทางสติปัญญาในประเทศไทยจำนวนมากที่รอรับการช่วยเหลือโดยเฉพาะส่วนภูมิภาคที่อยู่ห่างไกลและไม่สามารถเข้ามารับบริการในศูนย์บริการของภาครัฐหรือเอกชนได้ มูลนิธิฯ จึงมีความประสงค์ในการจัดตั้ง"ศูนย์พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสระบุรี" เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐและเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การจัดสวัสดิการการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ การสนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอิสระมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป ตลอดจนมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ซึ่ง"ศูนย์พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสระบุรี" โดยมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์จะดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีบนเนื้้อที่ 10 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร 3 ชั้น และบ้านพักอาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่ ครู พี่เลี้ยง ซึ่งสามารถรองรับผู้พิการด้านสติปัญญาที่มีฐานะยากจนได้กว่าร้อยคน จะรับตั้งแต่ 5 ขวบ - 18 ปี จากนั้นจะมีการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองมีอาชีพมีรายได้และจะประสานสถานประกอบการรับเข้าทำงานอีกด้วย


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
มหาดไทย
พาณิชย์
เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
แรงงาน
อุตสาหกรรม
ยุติธรรม
ดิจิทัล