ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
 
 
 
 

                 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

            

 ประวัติและความเป็นมาของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

                          ในช่วงต้นปี 2535 ได้เกิดการระบาดของโรคและแมลงนานาชนิดในพื้นที่จังหวัดสระบุรี สร้างความเสียหายแก่พืชไร่ และพืชผลการเกษตร ของเกษตรกร เป็นจำนวนมาก เพื่อแก้ไขปัญหาความ  เดือดร้อน ของเกษตรกรที่ประสบกับปัญหาดังกล่าว รวมทั้งเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี นายศักดา ลาภเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (สมัยนั้น) ได้มีหนังสือถึงกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อขอให้จัดตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี หรือจัดสรรเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยเหลือและสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรและพี่น้องประชาชน วันที่ 6 พฤษภาคม 2535 นายธวัช เมฆสวรรค์ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (สมัยนั้น) ได้มีหนังสือตอบกลับมาจังหวัดสระบุรี เพื่อแจ้งให้ทราบว่า กรมประชาสัมพันธ์ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน807,100.- บาท ให้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โดยกำหนดกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ รวม 5 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์จังหวัด, นักประชาสัมพันธ์, เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา, เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

                         แต่เนื่องจากกรมประชาสัมพันธ์ขาดแคลนอัตรากำลัง จึงแต่งตั้งให้นายยุทธพล แตงอ่อน นักประชาสัมพันธ์ ระดับ 5 มาปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2535 – 5 กรกฎาคม 2536 โดยใช้ห้องประชุมเล็กศาลากลางจังหวัดสระบุรี เป็นสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นการชั่วคราว วันที่ 6 กรกฎาคม 2535 กรมประชาสัมพันธ์ได้แต่งตั้งนายประสาร ผลอาหาร มาปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี และได้ใช้ห้องว่างชั้น 1 ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นสำนักงานและได้เริ่มมีข้าราชการมาปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนครบทุกอัตรา โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2535 – 9 มีนาคม 2540 วันที่ 10 มีนาคม 2540 นายฉัตรเฉลิม หัตถกรรม เดินทางมารับตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

                          ในครั้งนั้น นายประยูร พรหมพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (สมัยนั้น) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ และพิจารณาเห็นว่า ที่ตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีที่ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่เกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงาน จึงได้ให้ย้ายสำนักงานฯ มาอยู่ที่ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 10 มีนาคม 2540 – 3 มิถุนายน 2540 

                         วันที่ 4 เมษายน 2540 กรมประชาสัมพันธ์ได้แต่งตั้งนายเกรียงไกร วิวัฒน์พนชาติ มาดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2540 – 10 สิงหาคม 2540

                        วันที่ 11 สิงหาคม 2540 กรมประชาสัมพันธ์ได้แต่งตั้งนายไตรภพ สาครวรรณศักดิ์ มาดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2540 – 27 เมษายน 2543

                      วันที่ 28 เมษายน 2543 กรมประชาสัมพันธ์ได้แต่งตั้งนายอำนวย ปานนุ้ย มาดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2543 – 31 มกราคม 2546

                     วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2546 กรมประชาสัมพันธ์ได้แต่งตั้งนายนรกิจ ศรัทธา มาดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2546 – 30 พฤศจิกายน 2550

                   วันที่ 1 ธันวาคม 2550 กรมประชาสัมพันธ์ได้แต่งตั้งนางสมพร มโนรัตน์ มาดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2550 – 15 ธันวาคม 2553

                  วันที่ 15 ธันวาคม 2553 กรมประชาสัมพันธ์ได้แต่งตั้งนายสุรีย์ สุขกรรม มาดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2553 -30 กันยายน 2557

                  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 กรมประชาสัมพันธ์ได้แต่งตั้งนายวิรัช โต๊ะถมมาดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 -13 สิงหาคม 2561

                    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 กรมประชาสัมพันธ์ได้แต่งตั้งนายธีระชัย มังกรทอง มาดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 -ปัจจุบัน

             ปัจจุบันสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ได้ย้ายที่ทำการมายังศูนย์ราชการแห่งใหม่ของจังหวัดสระบุรี ที่ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

                                                                                  

                                                                          

                                                                            ---------------------------------------------------------------------------------

 

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ตามประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 119 ตอน 103 ก. ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(ก) จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการประชาสัมพันธ์จังหวัดให้สอดคล้องกับแผนงานการประชาสัมพันธ์ของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด

(ข) ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลและให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัด

(ค) ประสาน ให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด

(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 


 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
มหาดไทย
พาณิชย์
เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
แรงงาน
อุตสาหกรรม
ยุติธรรม
ดิจิทัล