กำชับทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาไฟป่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก การบริหารจัดการน้ำ

          พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการพื้นที่ภาคเหนือ ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล พร้อมรับฟังรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า รวมถึงการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิง
    พลเอก ประวิตร กล่าวชื่นชม ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในปีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทั่งมีจำนวนจุดความร้อนลดลงไปมาก จึงสั่งการให้ถอดบทเรียน กำหนดเป็น"เชียงใหม่โมเดล"เพื่อขยายผล ต่อไป พร้อมทั้งมอบนโยบายโดยให้ สทนช.สนับสนุนโครงการแก้ปัญหาน้ำ เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค รวมถึงกำชับให้ทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตาม 13 มาตรการ รับมือฤดูฝนปี 2665 อีกทั้งกำชับหน่วยงานด้านความมั่นคงให้เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับการลักลอบเข้าเมืองและปัญหายาเสพติด ทั้งบริเวณชายแดนและในพื้นที่เขตเมืองด้วย
    จากนั้น พลเอก ประวิตร เยี่ยมชมนิทรรศการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล ได้แก่ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) การแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาและต่อยอดทางการเกษตร พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 5 พื้นที่ และมอบโฉนดที่ดินให้แก่เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 5 แปลง รวมถึงมอบเงินชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟู จำนวน 5 สหกรณ์ รวมเป็นเงิน 22,206,089 บาท พร้อมยืนยันรัฐบาลมีความจริงใจที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกปัญหา ทุกพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชน อยู่ดีกินดี มีความสุขและสามารถพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป
                                                                                                                            เรียบเรียง/ข่าว : ธวัลรัตน์  แดงเจริญ นักประชาสัมพันธ์
                                                                                                                                          แหล่งข้อมูล : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


    คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image