เตรียมรับมือภัยแล้งและมาตรการรองรับฤดูแล้ง 66/67

        นายปิยะ มีผล รองผู้อำนวยการสำนักข่าว ส่วนปฏิบัติการและบริหารข้อมูลข่าวสาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า ครม. เห็นชอบมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี 2567 
    โดยมอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว และรายงานให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ทราบ พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป
กำหนดมาตรการรองรับฤดูแล้ง 3 ด้าน 9 มาตรการ
   สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเตรียมพร้อมรับมือได้ทันต่อสถานการณ์ ประกอบด้วย 
•    ด้านน้ำต้นทุน (Supply)
-    มาตรการที่ 1 เฝ้าระวังและเตรียมจัดหาแหล่งน้ำสำรองพร้อมวางแผนเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือในพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำ (ก่อนและตลอดฤดูแล้ง)
-    มาตรการที่ 2 ปฏิบัติการเติมน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (ก่อนและตลอดฤดูแล้ง)
•    ด้านความต้องการใช้น้ำ (Demand)
-    มาตรการที่ 3 กำหนดแผนจัดสรรน้ำและพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ควบคุมการเพาะปลูกข้าวนาปรัง สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรเตรียมน้ำสำรองสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำนอง  (ก่อนและตลอดฤดูแล้ง)
-    มาตรการที่ 4 บริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามลำดับความสำคัญการใช้น้ำที่คณะกรรมการลุ่มน้ำกำหนด (ตลอดฤดูแล้ง)
-    มาตรการที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ประหยัดน้ำและลดการสูญเสียน้ำในทุกภาคส่วน (ก่อนและตลอดฤดูแล้ง)
-    มาตรการที่ 6 เฝ้าระวังและแก้ไขคุณภาพน้ำ (ตลอดฤดูแล้ง)
•    ด้านการบริหารจัดการ (Management)
-    มาตรการที่ 7 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้ำของชุมชน (ตลอดฤดูแล้ง)
-    มาตรการที่ 8 สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ (ก่อนและตลอดฤดูแล้ง)
-    มาตรการที่ 9 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (ตลอดและหลังจากสิ้นสุดฤดูแล้ง)
จัดทำโครงการเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง
    จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี 2567 เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ขาดแคลนน้ำหรือเสี่ยงภัยแล้ง ส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และการจ้างแรงงานให้กับประชาชน หรือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 
แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1.    การซ่อมแซมอาคารชลศาสตร์ 
2.    การปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ 
3.    การสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภค/บริโภค 
4.    การเพิ่มน้ำต้นทุน เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง 
5.    การเตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องจักร
    ทั้งนี้ การดำเนินการมาตรการและโครงการดังกล่าว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการให้ สทนช. ทราบทุกวันที่ 5 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไปจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูแล้ง เพื่อให้การขับเคลื่อนตามมาตรการเป็นไปตามแผนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนงานโครงการและความพร้อมของโครงการให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 5 ประเภทของโครงการฯ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ทันต่อสถานการณ์และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
นายกฯ ห่วงภัยแล้ง กระทบภาคการเกษตร และน้ำกิน น้ำใช้
      นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ขอหน่วยงานที่ดูแลน้ำ คือ กรมชลประทานให้รายงานสถานการณ์การกักเก็บน้ำ สำหรับช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึง พร้อมทั้งรณรงค์ขอความร่วมมือไม่ให้เกษตรกรปลูกข้าวนาปรังเพิ่มเติมเพราะจะส่งผลทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้ และสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานร่วมกับจังหวัด ประชาสัมพันธ์รณรงค์ขอความร่วมมือเกษตรกรงดการปลูกข้าวนาปรังเพิ่มเติม และให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ เช่น เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ ในการช่วยเหลือประชาชนในกรณีหากเกิดสถานการณ์ภัยแล้งขึ้น
                                                                                                                             เรียบเรียง/ข่าว : ธวัลรัตน์ แดงเจริญ นักประชาสัมพันธ์
                                                                                                                                     แหล่งข้อมูล : ศูนย์ข่าว IOC กรมประชาสัมพันธ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
มหาดไทย
พาณิชย์
เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
แรงงาน
อุตสาหกรรม
ยุติธรรม
ดิจิทัล