แบงก์ชาติจับมือสมาคมธนาคารฯ และสมาคมธนาคารนานาชาติ ออกมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ มีมติร่วมกันที่จะออกมาตรการเพิ่มเติมและเร่งด่วน ด้วยการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ลูกหนี้ SMEs และรายย่อย เป็นระยะเวลา 2 เดือนให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยตรง คือ ลูกหนี้ท้องที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการท้องในพื้นที่ควบคุมฯและนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของภาครัฐ ให้เริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
        ท้องนี้ เมื่อหมดระยะเวลาพักชำระหนี้แล้ว สถาบันการเงินจะไม่เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยทที่ค้างอยู่ในทันที เพื่อไม่ให้เป็นภาระหนักกับลูกหนี้ 
        สำหรับลูกหนี้ที่ยังเปิดกิจการได้ แต่รายได้ลดลงจากมาตรการควบคุมของรัฐฯ สถาบันการเงินจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ตาม ความจำเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์ของลูกหนี้ 
        ทั้งนี้ ลูกหนี้สามารถติดต่อกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
        สำหรับ การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้มาตรการนี้เป็นเพียงการเลื่อนการชำระออกไป ลูกหนี้ที่ยังมีศักยภาพและสามารถชาระหนี้ได้ จึงควรชำระหนี้ต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ภาระหนี้ในอนาคตเพิ่มขี้นสูงเกินจำเป็น
                                                                                                                             เรียบเรียง/ข่าว : ธวัลรัตน์ แดงเจริญ นักประชาสัมพันธ์
                                                                                                                                                 ข้อมูล : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image