องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี แจ้งยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

      นายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี แจ้งว่า ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน 11 ตำแหน่ง รวม 27 อัตรา กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 20 ตุลาคม 2564 ตามประกาศองค์การริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 นั้น
    เนื่องจาก จังหวัดสระบุรี ได้ประกาศเขตพื้นที่อำเภอต่างๆเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ของจังหวัดสระบุรี ราษฎรได้รับความเสียหาย อาคารสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหาย ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต อันอาจจะเป็นปัญหาและอุปสรรคในการเดินทางของผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ กอปรกับ สถานการณ์ปัจจุบันได้มีการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ตามลำดับอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงขอยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
                                                                                                                             เรียบเรียง/ข่าว : ธวัลรัตน์ แดงเจริญ นักประชาสัมพันธ์
                                                                                                                                     แหล่งข้อมูล : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image