ครม.อนุมัติงบกลางแก้ปัญหาสินค้าราคาแพง ช่วยค่าครองชีพ

             นายภควัต พรหมเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักข่าว ส่วนปฏิบัติการและบริหารข้อมูลข่าวสาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบอนุมัติ เงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,480 ล้านบาท  เพื่อดำเนิน “โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 เพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าที่ จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งเพื่อให้เกิดการ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภค ซึ่งจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
สำหรับรูปแบบของโครงการจะเป็นการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพให้แก่ประชาชนในราคาประหยัด มีรายละเอียด ดังนี้ 
1.    กิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ในบริเวณต่างๆ อาทิ ร้านสะดวกซื้อ ห้างท้องถิ่น ตลาด ลานอเนกประสงค์ และสถานีบริการน้ำมัน ไม่น้อยกว่า 3,000 จุด ตามแหล่งชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และอีก 76 จังหวัด
2.    กิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นผ่านรถ Mobile ไม่น้อยกว่า 50 คัน ตามแหล่งชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
3.    มีการจัดหาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพตามชนิด ปริมาณและราคาตามที่กรมการค้าภายในกำหนดจากสมาคม ผู้ค้าปลีก – ค้าส่ง และ supplier ในพื้นที่ เพื่อนำมาจำหน่ายในจุดจัดจำหน่าย
4.    กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบถึงโครงการ และกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นการบริโภค
5.    ระยะเวลาดำเนิน 90 วัน
โครงการ กระทรวงพาณิชย์ “โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” (หมูเนื้อแดง)
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 18 มกราคม 2565
เปิดจุดขายหมูเนื้อแดง ครั้งที่ 2 ในราคากิโลกรัมละ 150 บาท เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ รวม 692 แห่งทั่วประเทศ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ประสานกับตลาดหรือสถานที่จัดจุดจำหน่ายให้แก่ประชาชน ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2565
•    กทม. 100 จุด แบ่งเป็น 
o    รถโมบายเคลื่อนที่ 50 คัน
o    จุดจำหน่ายเต็นท์ 50 แห่ง
•    ภาคเหนือ 164 จุด ใน 17 จังหวัด
•    ภาคกลาง 190 จุด ใน 25 จังหวัด
•    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 137 จุด ใน 20 จังหวัด
•    ภาคใต้  101 จุด ใน 14 จังหวัด
สามารถตรวจสอบจุดขายเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมการค้าภายในhttps://www.dit.go.th/Content.aspx?m=8&c=36749
สำหรับโครงการอื่น ๆ ที่อยู่“โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” อยู่ระหว่างดำเนินการและประสานร้านค้า สถานีบริการน้ำมันหรือสถานที่ที่เหมาะสมอีกกว่า 3,000 แห่ง จึงจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง 
     อย่างไรก็ตาม โครงการ พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 จะช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงการระบาดของโควิด-19 และ ภาวะการปรับราคาสินค้าขึ้นอย่างต่อเนื่องจากโรคระบาดในสัตว์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งจะเป็นเพิ่มช่องทาง ในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันในราคาประหยัด 

                                                                                                                             เรียบเรียง/ข่าว : ธวัลรัตน์ แดงเจริญ นักประชาสัมพันธ์
                                                                                                                                          แหล่งข้อมูล : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image