สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฆ่าเชื้อนมยูเอสที กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 6,000ลิตร/ชั่วโมง จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2

          นายสันทัดน์ ชื่นงูเหลือม ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด มีความประกวดราคาซื้อเครื่องฆ่าเชื้อนมยูเอสที กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 6,000ลิตร/ชั่วโมง จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการประมูล ราคากลางของพัสดุในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 13,489,300 บาท (สิบสามล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 
        ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องฆ่าเชื้อนมยูเอสที กำลังกาสรผลิตไม่น้อยกว่า 6,000/ชั่วโมง จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง 0 3634 5604 ต่อ 202 ในวันและเวลาทำการสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด
 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image