จังหวัดสระบุรีประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

    ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ กรอ. เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
       การประชุมได้แจ้งถึงการจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2565 หลังจากว่างเว้นมา 2 ปีจากสถานการณ์โควิด-19 ในปีนี้กำหนดจัดวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2565 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ซึ่งจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวได้ในระดับหนึ่ง ปีนี้จะจัดวันละ 1 รอบในช่วงบ่าย
ด้านการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา ว่า การดำเนินโครงการมีงานโยธา 14 สัญญา งานระบบ 1 สัญญา ระยะทาง 250.77 กม. เป้นทางยกระดับ 188.68 กม. คันทางระดับผิวดิน 54.09 กม. อุโมงค์บริเวณมวกเหล็กและลำตะคอง 8.00 กม. มีสถานี 6 สถานี สถานีกลางบางซื่อ ดอนเมือง อยุธยา สระบุรี ปากช่อง นครราชสีมา ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเปิดใช้ในราวเดือน เมษายน 2569 ส่วนการดำเนินโครงการช่วงสระบุรี-แก่งคอย บริษัทซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด(มหาชน) ดำเนินการตามแผน ผลงานสะสม 19.87% งานอุโมงค์มวกเหล็ก ผลงานสะสม 0.94% งานโยธา ช่วงพระแก้ว-สระบุรี ผลงานสะสม 0.04% ผลงานรวมโครงการระยะที่ 1 ผลงานสะสม 7.99% 
                นอกจากนี้การประชุมได้รายงานสถานการณ์ผลผลิตด้านการเกษตร มันสำปะหลัง จำนวนผู้ปลูกลดลง 792 ครัวเรือน พื้นที่ลดลง 12,233 ไร่ ผลผลิตลดลง 7,798 ตัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผู้ปลูกลดลง 1,695 ครัวเรือน พื้นที่ลดลง 25,995 ไร่ ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1,361 ตัน ข้าวนาปี ผู้ปลูกลดลง 2,025 ครัวเรือน นาปรัง เพิ่มขึ้น 1,933 ครัวเรือน พื้นที่นาปี ลดลง 44,490 ไร่ นาปรังเพิ่มขึ้น 34,288 ไร่ ผลผลิต นาปียังไม่มี นาปรังเพิ่มขึ้น 72,106 ตัน อ้อยโรงงาน ผู้ปลูกเพิ่มขึ้น 32 ครัวเรือน พื้นที่เพิ่มขึ้น 4,815 ไร่ ยังไม่มีผลผลิต ด้านโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสระบุรี มีโรงงานทั้งสิ้น 1,589 โรงงาน เงินลงทุน 351,241.56 ล้านบาท มีการจ้างงาน 100,757 คน


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
มหาดไทย
พาณิชย์
เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
แรงงาน
อุตสาหกรรม
ยุติธรรม
ดิจิทัล