สระบุรีจัดกิจกรรม“สภากาแฟ” สร้างความคุ้นเคยและปรึกษาหารือกันของทุกภาคส่วนในจังหวัด

       ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  มีการจัดกิจกรรมสภากาแฟ เพื่อปรึกษาหารือการทำงานแบบไม่เป็นทางการ มีผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนง
               กิจกรรมดังกล่าวเป็นการพบปะ สร้างสัมพันธ์ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น แจ้งกิจกรรม นโยบายที่จะดำเนินการ โดยจัดขึ้นเดือนละครั้ง สลับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามหน่วยงานต่างๆ ในการเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทุกภาคส่วน ซึ่งจะนำไปสู่การประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาความต้องการพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและพัฒนาจังหวัดสระบุรีให้สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ โดยในครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ภาคเอกชน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ในครั้งต่อไปจะเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นเจ้าภาพ


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image