จังหวัดสระบุรีเปิด "กิจกรรมตลาดแก้จน สินค้าชุมชน เพื่อคนสระบุรี"ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

    ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
            นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี รายงานว่า สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสระบุรี ได้จัด "กิจกรรมตลาดแก้จน สินค้าชุมชน เพื่อคนสระบุรี" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน  ผลิตภัณฑ์จาก โคก หนอง นา ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน การจัดโครงการฯ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมเชิดชูเกียรติกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน ๓ ประเภท และกิจกรรมการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ 0TOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากโคก หนอง นา จำนวนทั้งสิ้น ๖๓ ร้านค้า ซึ่งจัดจำหน่ายทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เช้าถึงเวลา 15.00 น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
                 โอกาสนี้ได้มอบโล่และประกาศเกียรติบัติแก่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี รางวัลรองขนะเลิศอันดับ ๑ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหนองแซง  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองสระบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเฉลิมพระเกียรติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเสาไห้
โล่และประกาศเกียรติบัติแก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลหนองแซง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกตูม-โพนทอง อำเภอหนองแค  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ตำบลโคกใหญ่-หรเทพ อำเภอบ้านหมอ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก โล่และประกาศเกียรติบัติแก่กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มอาชีพสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปบุรุษและสตรี หมู่ที่ ๖ ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กลุ่มอาชีพสตรีเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดไข่เป็ด หมู่ที่ ๗ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กลุ่มอาชีพสตรีปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ ๑ ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ กลุ่มอาชีพสตรีต่อยอดการเพาะเห็ดขอนขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน 
               นอกจากนี้ยังได้มอบประกาศแก่ กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีวินัยทางการเงินดีเด่น ประกอบด้วยกลุ่มอาชีพสตรีเลี้ยงไก่เนื้อ ตำบลโคกคูม อำเภอหนองแค กลุ่มอาชีพสตรีส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เทศบาลตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง กลุ่มอาชีพสตรีไข่เค็มสมุนไพร ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท  กลุ่มอาชีพสตรีส่งเสริมการทำขนมไทย-ขนมเบเกอร์รี่ ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท กลุ่มอาชีพสตรีทำขนมจีน ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ กลุ่มอาชีพสตรีเลี้ยงกบบ้านโคก ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ กลุ่มอาชีพสตรีเลี้ยงโคนมขาย ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก กลุ่มอาชีพสตรีขนมไทยชาววัง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image