จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่คลองเพรียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

                    วันนี้(14 ก.พ.2564) เวลา 08.45 น .ที่บริเวณพื้นที่บริเวณคลองส่งน้ำสายใหญ่คลองเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี (บริเวณลานจอดรถตลาดนัดอิ่มเอม) นายบัญชา เชาวรินทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่คลองเพรียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ส่งเสริมรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตะหนักถึงความเสียสละ และการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ตลอดจนถึงเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วย
                โดยประธานในพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ จากนั้นได้นำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรี ประชาชนจิตอาสา  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ  เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ จำนวน 3 ครั้ง จากนั้นนำจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา ลงมือร่วมกันทำความสะอาดบริเวณริมคลอง   เก็บขยะ พื้นที่บริเวณโดยรอบและร่วมกัน ปลูกต้นไม้ต้นกระดุมทอง ซึ่งคลองส่งน้ำคลองเพรียวสายใหญ่ แห่งนี้เป็นลำคลองในการพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดสระบุรี           
           คลองส่งน้ำสายใหญ่คลองเพรียว ปากคลองอยู่ในเขต ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการส่งน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานกว่า 69,797 ไร่ ในเขตอำเภอเมืองสระบุรี อำเภอหนองแค และอำเภอหนองแซงบางส่วน เพื่อใช้ทำไร่ ทำนา ทำสวน โดยปากคลองสายใหญ่คลองเพรียว สามารถรับน้ำได้สูงสุด 8.550 ลบ.ม./วินาที ซึ่งปัจจุบันรับน้ำต้นทุนโดยการสูบน้ำจากแม่น้ำป่าสักเป็นหลักผ่านสถานีสูบน้ำคลองเพรียว คลองส่งน้ำสายใหญ่คลองเพรียว เป็นระบบคลองส่งน้ำโดยมีปากคลองอยู่ในเขตอำเภอเมืองสระบุรี และปลายคลองอยู่ในเขตอำเภอหนองแค มีความยาวทั้งสิ้น 26.3 กิโลเมตร รับน้ำต้นทุนจากอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว และแม่น้ำป่าสักผ่านระบบสถานีสูบน้ำคลองเพรียว มีท่อระบายน้ำปากคลองเป็นท่อ คสล. ขนาด  1.72 x 1.75 เมตร ปริมาณน้ำผ่านได้สูงสุด 8.125 ลบ.ม./วินาที
             ซึ่งส่งน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานกว่า 69,797 ไร่ ในเขตอำเภอเมืองสระบุรี อำเภอหนองแค และอำเภอหนองแซง บางส่วน เป็นคลองส่งน้ำสายหลักเพื่อส่งน้ำในการทำเกษตรกรรมบริเวณโดยรอบกว่า 90,000 ไร่ สภาพปัญหาของแหล่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่คลองเพรียว มีวัชพืช ต้นไม้ และขยะอุดตันสะสมตามท่อลอดถนน และท่อส่งน้ำเป็นจำนวนมากเนื่องจากช่วงต้นคลองมีเส้นทางผ่านเขตชุมชนเมือง ประกอบกับระบบระบายน้ำเสียของเมืองมีการปล่อยน้ำเสียลงคลองส่งผลให้น้ำไม่มีคุณภาพ และการส่งน้ำทำได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานฯ ร่วมกัน ปรับภูมิทัศน์คลองส่งน้ำสายใหญ่คลองเพรียว 

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
มหาดไทย
พาณิชย์
เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
แรงงาน
อุตสาหกรรม
ยุติธรรม
ดิจิทัล