ประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีกว่าพันคน รวมตัวแสดงพลังในการปกป้องสถาบัน ถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

               วันนี้(14 ก.พ.2567) เวลา 15.50 น. ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จ. สระบุรี  นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  นำพี่น้องประชาชน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และถวายกำลังใจ จำนวนกว่า 1,000 คน
             นายบัญชา เชาวรินทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เปิดกรวยกระทงดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร จากนั้นกล่าวกราบบังคมทูลถวายราชสดุดี  ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบ ฝ่าละอองพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่มาพร้อมกัน ณ ที่แห่งนี้ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นเกล้า ล้นกระหม่อมต่อใต้ฝ่าละอองพระบาท ผู้มีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ เป็นศูนย์กลางการพัฒนา  ทรงหาแนวทางใหม่ๆ ไปทดลองใช้กับโรงเรียนในชนบททรงสนับสนุนในการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง ทรงจัดตั้งโครงการตามพระราชดำริเป็นจำนวนมาก ทรงจัดตั้งแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการรู้หนังสือของประชาชน ทรงนำความรู้และประสบการณ์ที่ทรงทอดพระเนตรและจดบันทึก ในโอกาสเสด็จฯ เยือนต่างประเทศ มาประยุกต์ใช้กับการทรงงานภายในประเทศ ทรงจัดตั้งโครงการด้านสาธารณสุขจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และทรงรับผู้ป่วยที่ยากจนเป็นคนไข้ ในพระราชานุเคราะห์ 
            ด้วยพระจริยาวัตรที่งดงาม ทรงตรากตรำพระวรกายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยพระวิริยอุตสาหะ เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรโดยทั่วไป ซึ่งอำนวยประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และประชาชนเป็นอเนกอนันต์ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่พร้อมใจกันอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคลฯ  ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบุญญาธิการแห่ง  สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า เดชะพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชกฤดาภินิหาร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทิพยสถาน โปรดอภิบาลบันดาลดลให้    ใต้ฝ่าละอองพระบาท เจริญด้วยจตุรพิธพร พิพัฒน์สวัสดิมงคล  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญทุกทิพาราตรีกาล ปราศจากโรคาพาธ มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด   ขอจงสมดังพระราชหฤทัยถ้วนทั่วทุกประการ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพร ปกเกล้าปกกระหม่อมปวงชนชาวไทย สืบไปชั่วกาลนานเทอญ ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม
          จากนั้นผู้แทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ส่งมอบแถลงการณ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี   นำผู้ร่วมกิจกรรม ลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           
      ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงอุทิศตน ทรงงานหนักอย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงแสวงหาความรู้และนำวิชาความรู้ทั้งหลายมาบำเพ็ญพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง ทรงงานต่างๆเพื่อพสกนิกรของพระองค์ และเนื่องในวโรกาสใกล้วันพระราชสมภพ ที่จะเวียนมาบรรจบครบรอบในวันที่ 2 เมษายน 2567 นี้ เหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี จึงพร้อมใจร่วมกันแสดงพลังปกป้องถวายกำลังใจและขอถวายพระพร แด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป ชั่วกาลนาน

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
มหาดไทย
พาณิชย์
เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
แรงงาน
อุตสาหกรรม
ยุติธรรม
ดิจิทัล