จ.สระบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

                  นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่  2  ณ วัดสารภี ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
               จากสถานการณ์ที่ผ่านมา ในพื้นที่อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี สภาพการผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ มีอาชีพทำนา ประสบปัญหาทางการเกษตรด้านโรค แมลง ศัตรูพืชระบาด อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ปัญหาด้านการเกษตรที่พบอีกประการ คือ เกษตรกรมีกระบวนการผลิตไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการใช้ปัจจัยการผลิตเกินความจำเป็น โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงและเสี่ยงต่อการขาดทุน โดยเฉพาะในพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าว และเผือกหอม ประกอบกับในปัจจุบันต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้น เกษตรกรจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีทำการเกษตรเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร และสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร ยกระดับการทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จึงมีความจำเป็นต้องบูรณาการออกหน่วยให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพการเกษตรและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
            โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรอย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร บูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน ให้สามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ ได้รับการบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปเพื่อเป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัว และยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ ตามความต้องการและความเหมาะสมกับประชาชนแต่ละพื้นที่ 
           สำหรับหน่วยคลินิกเกษตรที่เปิดให้บริการ ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกข้าว คลินิกหม่อนไหม และคลินิกอื่นๆ ซึ่งเป็นการให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ออกหน่วยทำหมันสุนัขและแมว  แจกสารชีวภัณฑ์ ต้นกล้าพันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ต่างๆ  ซิมช้อป สินค้าจากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน  สินค้าธงฟ้าจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี  โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรจำนวนมาก

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
มหาดไทย
พาณิชย์
เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
แรงงาน
อุตสาหกรรม
ยุติธรรม
ดิจิทัล