สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ประชุมเตรียมการพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567

              นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี โดยมี นางจณิตตา เทียนชัยมงคล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดสระบุรี ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ประธานชมรมบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี ประธานชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
 ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยใช้ชื่อว่ากองทุนว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กในชนบทได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง  ต่อมาในปี พ.ศ.2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า "กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ซึ่งกองทุนได้จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งจะจัดการทอดผ้าป่าในเดือนเมษายนเป็นประจำทุกปี
                ปัจจุบันจังหวัดสระบุรี มีเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 3,871,146.65 บาท  สำหรับเป็นทุนช่วยเหลือเด็กที่มีฐานะยากจนเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดสระบุรี โดยจังหวัดสระบุรี ได้กำหนดการพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 ขึ้นในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 ณ  หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยจะมีพิธีทอดป่าฯและพิธีมอบทุนให้แก่เด็กมีฐานะยากจนเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดสระบุรี จำนวน 136 ทุนๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 408,000 บาท


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
มหาดไทย
พาณิชย์
เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
แรงงาน
อุตสาหกรรม
ยุติธรรม
ดิจิทัล