จังหวัดสระบุรี ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรีและหอการค้าจังหวัดสระบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ YPC SARABURI 2024 (YPC : Young Public And Private Collaboration)

                 ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายบัญชา เชาวรินทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นผู้นำคลื่นลูกใหม่ของจังหวัดสระบุรี YPC SARABURI 2024 (YPC : Young Public And Private Collaboration) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
           สืบเนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจังหวัด สระบุรี ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านด่าง ๆ ของจังหวัดสระบุรีอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยข้อมูลเชิงวิซาการศึกษาวิจัยนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี ประกอบข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง โครงการของคณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC)ของหอการค้าไทย และให้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ (Young Public And PrivateCollaboration : YPC) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างข้าราชการ และเอกชนรุ่นใหม่ในทุกจังหวัด โดยให้จังหวัดพิจารณาดำเนินโครงการฯ โดยใช้กลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.จังหวัด) ร่วมกับหอการค้าจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างข้าราชการและเอกชนรุ่นใหม่ โดยคำนึงถึงความต้องการในการพัฒนาในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ
          บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2567โดยนายบัญชา เขาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี (AIC CU Saraburi) โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นสพ.ดร. มงคล เตชะกำพุ ผู้อำนวยการศูนย์ AIC CU Saraburi และหอการค้าจังหวัดสระบุรี โดยนางวรรณภา ชินชูศักดิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี
           ผู้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่จากภาคราชการและภาคเอกชน เพื่อเป็นกลไกต้นแบบนำการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการในการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและสามารถสร้างและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัด

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
มหาดไทย
พาณิชย์
เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
แรงงาน
อุตสาหกรรม
ยุติธรรม
ดิจิทัล