โยธาธิการและผังเมืองสระบุรี จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี

         นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมป่าสัก ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
       จังหวัดสระบุรี โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นผังเมืองรวมภายในจังหวัดสระบุรี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 เกี่ยวกับการดำเนินการขอแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณโดยเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดให้เหมาะสมกับสภาพการและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 ในผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี กรณีการแก้ไขบัญชีโรงงาน (เพิ่มประเภท/ชนิดใหม่) จำนวน 17 ประเภท/ชนิดโรงงาน โดยการพิจารณาจะแบ่งกลุ่มการพิจารณาออกเป็น 2 กลุ่มหลักได้แก่ 1. กลุ่มอุตสาหกรรมพืช/อาหาร/เครื่องดื่ม/ยา และ 2. กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิตอื่นๆ


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
มหาดไทย
พาณิชย์
เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
แรงงาน
อุตสาหกรรม
ยุติธรรม
ดิจิทัล