สระบุรีจัดอบรมบาลีก่อนสอบ สำนักเรียนคณะจังหวัดสระบุรี ภาค 2 ปีที่ 3 ประจำปี 2567

             วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2567 ที่วัดพรหมสวรรค์ หรือ วัดซอย 6 ขวา ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดสระเกศ วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมบาลีก่อนสอบ ของสำนักเรียนคณะจังหวัดสระบุรี ภาค 2 โดยพระราชวชิรมงคลวิสิฐเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนาพระอารามหลวง ถวายรายงาน นายดุรงค์ฤทธิ์   ศิริวัฒนพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีถวายเครื่องราชสักการะแด่ประธานสงฆ์ในพิธีเปิดการอบรมบาลีก่อนสอบ สำนักเรียนคณะจังหวัดสระบุรี ภาค 2 ปีที่ 3 ประจำปี 2567  

           ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี (ภาค 2) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่พระภิกษุสามเณรศึกษามาแต่โบราณ จึงได้จัดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ตั้งแต่ชั้นประโยค 1-2 ถึงประโยค ป.ธ. 5 ระหว่างวันที่ 117  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565-2  มีนาคม 2567 รวมเวลา 15 วัน

         การอบรมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างฉันทะในการศึกษาภาษาบาลีแก่พระภิกษุสามเณร เพื่อระดมกำลังสติปัญญาของวิทยากร ในการถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนบาลี เพื่อให้นักเรียนบาลีเตรียมความพร้อม และเกิดความมั่นใจในการสอบบาลีสนามหลวง เพื่อสร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกันของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ภาค 2 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
มหาดไทย
พาณิชย์
เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
แรงงาน
อุตสาหกรรม
ยุติธรรม
ดิจิทัล