จังหวัดสระบุรีประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

      ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕และแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระบุรีได้จัดทำแผนปฏิบัติการคุ้มครองและพัฒนาคนไร้ที่พึ่ง โดยใช้แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ซึ่งเป็นภารกิจที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ดำเนินการโดยบูรณาการกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันเพื่อให้เกิดการบูรณาการงานที่คล้ายกัน และประหยัดเวลา

       สำหรับผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ สถิติผลการดำเนินงานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง สระบุรี ซึ่งมีหน้าที่ในการรับการประสานส่งต่อคนไร้ที่พึ่งที่ผ่านกระบวนการคัดกรองจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๘ จังหวัด ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง รวม ๓๗๙ คน เพศชาย ๒๖๙ คน เพศหญิง ๑๑๐ คน

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image