มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญหน้ากากอนามัย มอบให้แก่ให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

        ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID  -19) ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน  2564  จนถึงปัจจุบัน ยังต้องคอยเฝ้าระวัง อย่างใกล้ชิด หลังจากมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้ป่วยสะสมจนถุงวันที่ 1 สิงหาคม 2564  จำนวน 615,314  ราย อีกทั้งมียอดผู้เสียชีวิตสะสมสูงถึง 4,990 ราย  มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดส่งหน้ากากอนามัย เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน และขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID  -19)
           วันนี้ (7 ก.ย.64) เวลา 09.30 น. บริเวณโถงหน้าอาคาร(ฝั่งอ่างเก็บน้ำ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานในพิธีเชิญหน้ากากอนามัยของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  มอบให้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี และอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ แห่งละ 2 ลัง จำนวน 144 กล่อง เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป 
          สำหรับความเป็นมาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เป็นหน่วยงานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2506  สืบเนื่องจากเหตุการณ์มหาวาตภัยที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ.2505 เพื่อดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศรวมถึงงานสงเคราะห์ด้านการศึกษาด้วย โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้ยึดถือพระราชดำริและนำมาปฏิบัติเป็นระยะเวลา 58 ปีแล้ว และในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์เป็นอย่างยิ่ง และทรงมีพระราชปณิธานอย่างแน่วแน่ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดการดำเนินงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยได้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image