รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเยี่ยมเยียนการจัดทำสถานที่กักกันตัวของโรงงาน Factory Accommodation Isolation: FAI เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี

           นางอังคณา  ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมการจัดทำสถานที่กักกันตัวของโรงงาน Factory Accommodation Isolation: FAI ที่ บริษัท นิเด็ค ค็อมโปเน็นท์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี เลขที่ 38 หมู่ที่ 1 ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้บริหารบริษัท นิเด็ค ค็อมโปเน็นท์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ต้อนรับ และนายสุรพงษ์ พินิตเกียรติสกุล หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี รายงานเกี่ยวกับการจัดทำสถานที่กักกันตัวในโรงงาน(Factory Accommodation Isolation: FAI) ตามคำสั่งจังหวัดสระบุรีที่ ๒๓๒๘/๒๕๖๔ เรื่อง การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในการแพร่ระบาดระลอกที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ซึงได้กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีพนักงานตั้งแต่ 500 คนขึ้นไปต้องจัดทำศูนย์พักคอย ร้อยละ 5 ของจำนวนพนักงาน และต้องปฏิบัติตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนด
            จากนั้น บริษัท นิเด็ค ค็อมโปเน็นท์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด นำเสนอการจัดทำ FAI และมาตรการป้องกันการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  ของโรงงานฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและคณะฯ ให้คำแนะนำตอบข้อซัก-ถามและเยี่ยมเยียนการจัดทำ FAI และมาตรการป้องกันการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภายในโรงงาน พร้อมกับมอบเจลแอลกอฮอล์และน้ำดื่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานสถานที่กักตัวของโรงงาน(FAI)

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image