จ.สระบุรี เปิด “หมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19” สร้างความตื่นตัวให้ชุมชนร่วมกันป้องกันโรค

               นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานมอบธงสีฟ้า แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พร้อมประกาศเจตนารมณ์ หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด 19  ในพื้นที่อำเภอดอนพุด จ.สระบุรี โดยมีนายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล ปลัดจังหวัดสระบุรี นางสาวญาณิพัชญ์ ศรีโคตร นายอำเภอดอนพุด  ดร.บุญมา อิ่มวิเศษ และ ผู้แทนบริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
                 สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในหมู่บ้าน ร่วมมือกันป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหมู่บ้านของตนเอง โดยกำหนดแนวคิด “หมู่บ้านปลอดโควิด” เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด–19 ซึ่งจะทำให้หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง สามารถคลี่คลายสถานการณ์วิกฤติของโควิด-19 
                ทั้งนี้จังหวัดสระบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ทุกอำเภอดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น เพื่อลดการแพร่เชื้อเข้าสู่หมู่บ้าน ชุมชน และดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยสีเขียวทุกอำเภอ
ให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจหมู่บ้านในพื้นที่ ที่ปลอดจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในหมู่บ้านร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจ ภายใต้กฎเกณฑ์หรือระเบียบที่ได้กำหนด ซึ่งจะช่วยให้สถานการณ์การระบาดของโรคสามารถคลี่คลายลงได้
             สำหรับอำเภอดอนพุดนำโดยนางสาวญาณิพัชญ์ ศรีโคตร นายอำเภอดอนพุด ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายตามแนวทางที่กำหนด โดยมีปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลเป็นที่ปรึกษาของหมู่บ้าน และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการโดยมีการคัดกรองบุคคลเข้าออกหมู่บ้าน ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม เพื่อดำเนินดำเนินตามมาตรการต่างๆ ที่จังหวัดกำหนด ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเพื่อบำรุงร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน เป็นต้น จนทำให้อำเภอดอนพุดเป็นหมู่บ้านปลอดโควิดครบ 28  หมู่บ้าน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท้องถิ่นท้องที่ และภาคประชาชน จึงได้จัดให้มีพิธีมอบธงสัญลักษณ์ “หมู่บ้านปลอดโควิด” และประกาศเจตนารมณ์ “หมู่บ้านนี้ ไม่มีโควิด 19” ในวันนี้ขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวอำเภอดอนพุด อีกทั้งเพื่อให้เกิดความตระหนักในการสร้างความร่วมมือ ร่วมกันปกป้องหมู่บ้านและชุมชนของตนเองให้ปลอดภัยและยั่งยืนต่อไป

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image