กรมส่งเสริมสหกรณ์ Kick Off โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรสู้ภัยโควิด-19 ของสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ.สระบุรี

   ที่ศูนย์วิจัยการเลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเอกพร  จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์และประชาชนในพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก ร่วมกิจกรรม Kick Off โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรสู้ภัยโควิด-19 ของสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ.สระบุรี
            นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสระบุรี รายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 19 (โควิด-19) ในจังหวัดสระบุรี มีผู้ติดเชื้อสะสม (RT.-PCR) จำนวน 27,943 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม (ATK จำนวน 4,115 ราย ผู้ป่วยรักษาหาย (สะสม) จำนวน 28,980 ราย และผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน 309 ราย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายขับเคลื่อนการปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบ เพื่อเป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 โดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรในสถาบันเกษตรกร ซึ่งกรมวิชาการเกษตรจะสนับสนุนพันธุ์ให้กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการปลูกพืชสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร ให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป เพื่อส่งเสริมอาชีพการปลูกฟ้าทะลายโจรให้แก่สมาชิกสหกรณ์ และเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์
         นายสนั่น น้ำนิล กรรมการรักษาการประธานกรรมการสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด กล่าวว่า โครงการฯเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์ในด้านรายได้ที่น้อยลง สหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร สู้ภัยโควิด - 19 ของสมาชิกสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ขึ้น โดยมีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 1 ไร่ เพื่อใช้เป็นแปลงสาธิตปลูกพืชสมุนไพรฟ้ทะลายโจร ประกอบด้วย 2 สายพันธุ์ ดังนี้ พันธุ์พิจิตร 4-4 (สี่-ขีดสี่) จำนวน 4,000 ต้น พันธุ์พิษณุโลก 5-4 (ห้า-ขีด-สี่) จำนวน 4,000 ต้น รวมทั้งสิ้น 8,000 ต้น และจะขยายผลให้กับสมาชิกปลูกไว้ในครัวเรือนเพื่อสร้างรายได้ 
           โอกาสนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก ได้ร่วมกันปลูกต้นฟ้าทะลายโจร ลงแลงปลูก เพื่อเป็นแปลงตัวอย่างให้เกษตรกรที่สนใจและขยายผลให้กับสมาชิกสหกรณ์ปลูกไว้ในครัวเรือนสร้างรายได้ ต่อไป

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image