จังหวัดสระบุรีรับมอบรถยนต์เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุขจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด

            ที่อาคารโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี  นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีรับมอบรถยนต์เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข โดยบริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด ซึ่งมอบให้กับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลพุแค ถือเป็นหน่วยงานด่านหน้า ที่ใกล้ชิดกับประชาชน โดยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานเชิงรุกด้านสาธารณสุขในทุกมิติทั้งด้านการส่งเสริมสุข การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยภารกิจด้านสาธารณสุขที่หนักหน่วง และต้องปฏิบัติงานให้รวดเร็วเท่าทันต่อสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของปัจจัยต่างๆ ที่เป็นภาวะคุกคามสุขภาพของประชาชนในชุมชน ภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรบนพื้นฐานของมาตรฐานความปลอดภัยสากลให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุแค เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้นแบบของจังหวัดสระบุรี ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านคุณภาพการบริการ การบริหารจัดการ และสภาพแวดล้อม และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างสังคมสุขภาวะให้กับคนพุแคมาอย่างต่อเนื่อง การมอบรถยนต์เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุขให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุแค เกิดจากการเห็นถึงความสำคัญงานสาธารณสุขของบริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด ที่เชื่อว่าการบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้อย่างรวดเร็วอันจะช่วยลดความรุนแรงและอันตรายจากปัญหาด้านสุขภาพให้กับประชาชน
            กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยการมอบประกาศเกียรติบัตรให้กับเครือข่ายสุขภาพที่มีอุปการะต่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุแค และพิธีส่งมอบรถยนต์เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุขให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุแค โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้รับมอบรถยนต์จาก พลโทเวชศักดิ์ ดวงอุไร อดีตรองผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี บริษัท เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จำกัด และผู้แทนบริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด และจากนั้นส่งมอบรถยนต์ให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุแค ต่อไป

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image