ครม.เห็นชอบเยียวยา กลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง(รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ

     นายภควัต พรหมเพ็ญ รองผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการและการบริหารข้อมูลข่าวสาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า คณะรัฐมนตรีอนุมิโครงการเยียวยากลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ 
    เงื่อนไขสำหรับผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาโครงการนี้ ต้องมีอายุเกิน 65 ปี ก่อนวันที่ 11 สิงหาคม2564 มีศักยภาพในการขับรถ มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะรถที่ใช้ประกอบอาชีพต้องชำระภาษีครบถ้วนมีรายชื่อในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกและไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด 
    สำหรับกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่เช่าที่ไม่สามารถตรวจสอบพื้นที่ให้บริการได้ จะต้องทำการตรวจสอบยืนยันตัวตนก่อน เช่น ให้นิติบุคคลรถเช่า สหกรณ์แท็กซี่เป็นผู้รองรับเป็นต้น 
    การช่วยเหลือเป็น 2 กลุ่ม คือผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) 12,918 คน และผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 3,776 คน รวม 16,694 คน โดยจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ คนละ 5,000 บาทต่อเดือน ภายใต้กรอบวงเงิน 166.94 ล้านบาท โดยกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด สนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเป็นระยะเวลา 2 เดือน ในอัตรา 10,000 บาทต่อคน ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และ 16 จังหวัด สนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเป็นระยะเวลา 1 เดือน ในอัตรา 5,000 บาทต่อคน ประกอบด้วย กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง  
    วิธีการจ่ายเงิน จะดำเนินการจ่ายผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายนสำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ส่วนบุคคล และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน สำหรับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ที่เช่าขับผู้มีสิทธิ ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน ที่กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศพร้อมเอกสารตามที่กำหนด ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะซึ่งจะเปิดให้จองคิวออนไลน์ล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT SMART QUEUE หรือเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน
                                                                                                                             เรียบเรียง/ข่าว : ธวัลรัตน์ แดงเจริญ นักประชาสัมพันธ์
                                                                                                                                                 ข้อมูล : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image