จังหวัดสระบุรี กำหนดมาตรการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน

        นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ด้วยในช่วงระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ตามประเพณีปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ โดยการจุดธูปเทียนบูชาเซ่นไหว้ เผากระดาษเงินกระดาษทอง ตลอดจนการจุดประทัดตามศาลเจ้า อาคารในย่านธุรกิจ บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และในบางพื้นที่อาจมีการจัดงานเฉลิมฉลอง เนื่องในเทศกาลดังกล่าว โดยการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนอุบัติภัยขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนยังเป็นช่วงวัดหยุดพักผ่อนของชาวไทยเชื้อสายจีน จึงมักจะมีการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทั้งทางบก และทางน้ำ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
        เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย รวมทั้งการเกิดอุบัติภัย จังหวัดสระบุรีได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฝ้าระวังสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยอื่นๆ โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่จัดงานเฉลิมฉลอง ที่ประชาชนนิยมไปร่วมงาน รวมถึงกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เช่น การจุดประทัด ดอกไม้เพลิง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงอันตรายจากอัคคีภัย ที่มีสาเหตุจากการจุดธูปเทียนบูชา เซ่นไหว้ เผากระดาษเงินกระดาษทอง และลดกิจกรรมการเผาทุกชนิดเพื่อช่วยลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
        นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เข้มงวด ตรวจตราอาคารสถานที่ โป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสาร ที่มีสภาพไม่มั่นคง แข็งแรง อาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้โดยง่าย หากพบให้ดำเนินการแจ้งเจ้าของสถานที่ซ่อมแซมให้มั่นคงแข็งแรง พร้อมทั้งการดูแลอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรในพื้นที่ที่มีการจัดงานตรุษจีนและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หากมีข้อสงสาร อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 03634 0721 ในวันและเวลาราชการ
                                                                                                                             เรียบเรียง/ข่าว : ธวัลรัตน์ แดงเจริญ นักประชาสัมพันธ์
                                                                                                                  ข้อมูล : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีคะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image