กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2565

         นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี แจ้งว่า ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2565 เพื่อเป็นแรงบันดานใจให้เด็กและเยาวชนรักษาภาไทยและสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
       เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนเยาวชนที่สนใจสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2565 ดังรายละเอียด ดังนี้ ผู้สมัครจะต้องเป็นเด็กและเยาวชน 1.ระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 13 ปี , 2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 16 ปี , 3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 19 ปี , 4.ระดับอุดมศึกษาหรือเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีผลงานด้านการพูด การเขียน การอ่านภาษาไทยดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ผู้สมัครต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การเขียน การอ่าน ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในระดับที่สมัครมาก่อน
      ผู้สมัครติดต่อขอรับรายละเอียดหลักเกณฑ์และใบสมัครได้ที่กลุ่มงานสืบสานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถ.เทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2247 0028 ต่อ 1212 , 1222 ในวันและเวลาราชการ 

                                                                                                                             เรียบเรียง/ข่าว : ธวัลรัตน์ แดงเจริญ นักประชาสัมพันธ์
                                                                                                                                                         ข้อมูล : กรมส่งเสริมวัฒนธรรมคะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image