รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีออกโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ออกเยี่ยมประชาชนและผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี

               นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี  สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี  จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรีและคณะ ได้ออกเยี่ยมเยียนประชาชนตาม โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี
           โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบของยังชีพและเครื่องใช้ที่จำเป็นและเงินทุนให้กับครอบครัว ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ในพื้นที่  จากนั้นลงพื้นที่ไปดูสถานที่เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
        ทั้งนี้ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"เป็นกิจกรรมซึ่งจังหวัดสระบุรีมีนโยบายที่สำคัญในการพัฒนาจังหวัดที่อยากเห็นพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โดยที่ทางจังหวัดได้มอบหมายให้อำเภอทุกอำเภอเข้ามาดูแลทุกข์สุขพี่น้องประชาชนให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ในทุกมิติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน  อีกทั้งกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในการทำกิจกรรมอาสาในพื้นที่   การเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์   โดยให้อำเภอสำรวจนักเรียนทุนพระราชทานในพื้นที่ว่ามีจำนวนเท่าไหร่และอยู่ที่ไหนพร้อมทำแผนการตรวจเยี่ยมดำเนินการช่วยเหลือ   การช่วยเหลือคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ของทุกพระองค์   การดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ยากจนการซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้   การยกฐานะครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.และเร่งรัดดำเนินการติดตามโครงการในพื้นที่จากทุกแหล่งงบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที และเมื่อเกิดภัยทุกกรณีให้อำเภอประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งวางแผนการช่วยเหลือทั้งระยะฉุกเฉิน  ระยะสั้นและระยะยาว

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
มหาดไทย
พาณิชย์
เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
แรงงาน
อุตสาหกรรม
ยุติธรรม
ดิจิทัล